Thursday, November 23, 2017

Perihal SejarahQQ

SejarahQQ.net Agen DominoQQ Online BandarQ Terpercaya .rilinalxas nedniferet relnede tekereh eli isamnalyap adnisara ralasam nalaq niralucnuyo ev isamliridsalranek nadnuyo ninasam nutub )adqidlarad ehas( ad ay elkemcek ayucnuyo rib ,iyas niralucnuyo adasam reh ,edrelrinrut xoc nE .)asridsimla ireg ay ev idnekut iraltnairav kecelib ala nitas nediney( adqidxic nedrinrut ev igidamlo irelsif nalaq nunucnuyo riB .)rinalda relevale( ridnatacle nucu ralucnuyo nutub esi irelregid ,)runulo filket nucu ralucnuyo nalo ednicirax ay ev edrelsif zinlay ,nelesem( ridiltres ralsila nediney adrallah izeB .rirev inakmi qamla sif xoc ahad aralucnuyo ub ;rav inakmi qamla ireg ay ev sila nediney edrelrinrut izeB .ridiyasmat rib nisirev-sila ,iradqim ninispic rinrut cignalsab ninickaritsi rib reh ,qaralo kipiT .liyed lup ,irelspic rinrut zinlay ev rumlo ireyed dgan rib ceh adnuyo ;ridkilam ereyed ida zinlay irelspic rinruT .relib ayalxas inisessih rib kicik nisitas-sila ad ay ,relib ala sinedo irya-irya ed irelrey teraciT

.rilirev ipic rekop rinrut rib neyyeum adnicignalsab nunuyo ev riyedo isirev-sila rib tibas ucnuyo rib nucu kemrig erinrut rib kipiT .zemlib ede temdix nucu kemte niyet inirey nunucnuyo zinlay ev qamnazaq lup irelsif nunucnuyo edrinrut rib ,qaralo ilqref )nadnunuyo lup ay ev( nadnuyo gnir riB .ralrixlaq anisaxra edrep relnede karitsi edrinrut xoc ne edrelrinrut ,nucu qamridsalnasa unuB .ridsxes simlirev rey adnisase itxav amliridlaq nadara irelregid ev simnazaq inipic rekop rib reh adnuyo neteda ibilaq nirinruT .rudxoc redeq ugudlo nunucnuyo elrelnim no nayanyo asam elrelnim ev )igidridnalda irinrut "pu-sab"( nunucnuyo iki nayanyo adasam rib ,uB .ridrinrut rib iyidte tebaqer qarayanyo rekop niralucnuyo ,irinrut rekop riB SejarahQQ.net Agen DominoQQ Online BandarQ Terpercaya

No comments:

Post a Comment